LLETANIES I CONCLUSIÓ DEL SANT ROSARI

 (Aquestes Lletanies es solen resar en acabar els Misteris que toquen del rosari.)

V.  Senyor, tingueu pietat.  
             R.  Senyor tingueu pietat.

V. Crist, tingueu pietat.
             R. Crist, tingueu pietat.

V. Senyor, tingueu pietat.
            R. Senyor, tingueu pietat.

V. Crist, oïu-nos.
             R. Crist, oïu-nos.

V. Crist, escolteu-nos.
             R. Crist, escolteu-nos.

V. Déu, Pare celestial
             R. Tingueu pietat de nosaltres.

V. Déu, Fill redemptor del món
             R. Tingueu pietat de nosaltres.

V. Déu, Esperit Sant
            R. Tingueu pietat de nosaltres.

V. Trinitat Santa, un sol Déu
            R. Tingueu pietat de nosaltres. 


 • Santa Maria
            R. Pregueu per nosaltres.
 • Santa Mare de Déu
 • Santa Verge de les Verges
 • Mare del Crist
 • Mare de l’Església
 • Mare de la divina gràcia
 • Mare puríssima
 • Mare castíssima
 • Mare virginal
 • Mare sense corrupció
 • Mare immaculada
 • Mare amable
 • Mare admirable
 • Mare del bon consell
 • Mare del Creador
 • Mare del Salvador
 • Verge prudentíssima
 • Verge venerable
 • Verge predicable
 • Verge potent
 • Verge clement
 • Verge fidel
 • Mirall de justícia
 • Seu de la saviesa
 • Causa de la nostra alegria
 • Vas espiritual
 • Vas honorable
 • Vas insigne de devoció
 • Rosa mística
 • Torre de David
 • Torre de marfil
 • Casa daurada
 • Arca de l’aliança
 • Porta del cel
 • Estel del matí
 • Salut dels malalts
 • Refugi dels pecadors
 • Consoladora dels afligits
 • Auxili dels cristians
 • Reina dels àngels
 • Reina dels patriarques
 • Reina dels profetes
 • Reina dels apòstols
 • Reina dels màrtirs
 • Reina dels confessors
 • Reina de les verges
 • Reina de tots els sants
 • Reina concebuda sens pecat original
 • Reina al cel assumpta
 • Reina del sacratíssim Rosari
 • Reina de les famílies
 • Reina de la pau

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món.
            R. Perdoneu-nos, Senyor.

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món.
            R. Escolteu-nos, Senyor.

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món.
            R. Tingueu pietat de nosaltres.

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
        R. Perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist.

ORACIÓConcediu, Senyor Déu, als vostres servents que frueixin de salut perpètua en l’ànima i en el cos; i per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de tristesa, i gaudeixin després l’alegria eterna del cel. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.
Si es vol per acabar d'homenatjar a la Mare se li canta o recita la 
Salve, precedida d'aquesta oració:


Infinites gràcies us donem sobirana princesa per tots els favors que rebem de la vostra generosa mà. Vulgueu sempre tenir-nos sota la vostra protecció i empar i ara per més obligar-vos us saludem amb una Salve.