Credo dels Apòstols


Crec en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra;
i en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre;
El qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
Nasqué de Maria Verge;
Patí sota el poder de Ponç Pilat,
Fou crucificat, mort i sepultat; davallà als inferns,
Ressuscità al tercer dia d’entre els morts;
Se’n pujà al cel,
Seu a la dreta de Déu Pare totpoderós;
I d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant;
La santa Mare Església Catòlica, apostòlica, romana,
La comunió dels sants; la remissió dels pecats;
La resurrecció de la carn;
La vida perdurable.
Amén.

En llatí                                                    

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae,
et in Iesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,
descendit ad ínferos, tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
vitam aeternam.
Amen.CREDO (Cant Gregorià)