CREDO DE NICEA-CONSTANTINOBLE

El Credo de Nicea o Símbol de la fe és un dogma de fe dels continguts del cristianisme promulgada en el Concili de Nicea I (Any 325). L'objecte del credo de Nicea era consensuar una definició dels dogmes de la fe cristiana, impedida fins aleshores per l'escassa institucionalització i les fortes variants regionals. L'Adversari principal de la doctrina va ser l'arrianisme, un corrent teològic que negava la divinitat de Jesús; altres problemes teològics, especialment trinitaris, no es resoldrien fins al Primer Concili de Constantinoble , quan el caràcter diví de l'Esperit Sant es va afirmar definitivament.
 (font: Wikipedia)

És més complert que el Símbol dels Apòstols i es resa a la missa.
------------------------

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres els homesi per la nostra salvació davallà del cel.
I, per obra de l'Esperit Sant, s'encarnà de la Verge Maria, i es féu home.
Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures,
i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts, i la vida de la glòria.
Amén.En Llatí                                                  

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem,
Factorem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium


Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum
et ex Patre natum ante ómnia sǽcula:
Deum de Deo, Lumen de Lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt;
qui propter nos hómines et propter nostram salútem, descéndit de cælis,
et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine et homo factus est,
crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto,
passus et sepúltus est, et resurréxit tértia die secúndum Scriptúras,
et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris,
et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos,
cuius regni non erit finis.


Credo in Spíritum Sanctum, Dominum et vivificántem,
qui ex Patre Filió que procédit,
qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur,
qui locútus est per prophétas.


Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum Baptísma in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri sǽculi.
Amen.

_________________________