QUICUMQUE o Credo Atanasià

"El Símbol Quicumque és una professió de fe que també s'ha anomenat Símbol Atanasià per haver estat atribuït durant tota l'edat mitjana al bisbe d'Alexandria sant Atanasi. Tot i no haver estat redactat per cap concili ecumènic, aquest símbol va aconseguir tanta autoritat en l'Església, tant occidental com oriental, que va entrar en l'ús litúrgic i i es considera una veritable definició de fe. Rep el nom de Quicumque per la paraula amb què comença."
Font: Winkipedia 
Per saber-ne més: visiteu la Wikipedia o Corazones.org 

_____________________________________________________

 Antífona Glòria a vós, Trinitat igual, única Deitat, abans dels segles, i ara, i sempre (T.P. Al·leluia).
 1. Tothom qui vulgui salvar-se, primer de tot és necessari que mantingui la fe catòlica;
 2. i el qui no la guardi íntegra i inviolada, sens dubte morirà per sempre.
 3. La fe catòlica és que venerem un sol Déu en la Trinitat, i la Trinitat en la unitat;
 4. Sense confondre les persones ni separar les substàncies.
 5. Perquè una és la persona del Pare, l'altra la del Fill i l'altra la de l'Esperit Sant. 
 6. Però el Pare i el Fill i l'Esperit Sant tenen una sola divinitat, igual glória i coeterna majestat. 
 7. Com el Pare tal el Fill, tal l'Esperit Sant,
 8. No-creat el Pare,no-creat el Fill, no-creat l'Esperit Sant.
 9. lnmens el Pare,immens el Fill, immens l'Esperit Sant. 
 10. Etern el Pare,etern el Fill, etern l'Esperit Sant; 
 11. i, alhora, no són tres eterns,sinó un sol etern,
 12. com no són tres no-creats,ni tres immensos,sinó un sol no-creat í un sol immens. 
 13. Igualment, omnipotent el Pare. omnipotent el Fill, omnipotent l'Esperit Sant;
 14. i amb tot, no són tres omnipotents, sinó un sol omnipotent.
 15. Així Déu és el Pare, Déu és el Fill, Déu és l'Esperit Sant;
 16. i, amb tot, no són tres déus sinó un sol Déu.
 17. Així, Senyor és el Pare, Senyor és el Fill, Senyor és l'Esperit Sant;
 18. i amb tot, no són tres senyors,sinó un sol Senyor.
 19. Perquè, així com per la cristiana veritat, som compel·lits a confessar com a Déu i Senyor cada persona en particular; així la religió catòlica ens prohibeix dir tres déus i senyors.
 20. El Pare,per ningú fou fet ni creat ni engendrat.
 21. El Fill fou per sols el Pare,no fet ni creat, sinó engendrat. 
 22. L'Esperit Sant, del Pare i del Fill, no fou fet ni creat ni engendrat, sinó que procedeix.
 23. Hi ha, per consegüent, un sol Pare. no tres pares; un sol Fill, no tres fills; un sol Esperit Sant,no tres esperits sants.
 24. I en aquesta Trinitat, res no és abans ni després, res major o menor, 
 25. sinó que les tres persones són entre si coeternes i coiguals,de manera que, com abans s'ha dit. en tot s'ha de venerar igualment la unitat en la Trinitat que la Trinitat en la unitat.
 26. El qui vulgui doncs salvar-se, així ha de sentir de la Trinitat.
 27. Però és necessari per l'eterna salvació creure també fidelment en l'encarnació de nostre Senyor Jesucrist. 
 28. Ès, doncs, la fe recta que creiem i confessem que nostre Senyor Jesucrist és Fill de Déu i home. 
 29. Ès Déu engendrat de la substància del Pare abans dels segles; i és home nascut de mare en el segle;
 30. perfecte Déu, perfecte home; subsistent d'ànima racional i de carn humana 
 31. igual al Pare segons la divinitat; menor que el Pare segons la humanitat. 
 32. Mes, per bé que sigui Déu i home, no són dos, sinó un sol Crist, 
 33. i un sol, no per la conversió de la divinitat en la carn, sinó per l'assumpció de la humanitat en Déu; 
 34. un absolutament, no per la confusió de la substància, sinó per la unitat de la persona. 
 35. Perquè com l'ànima racional i la carn és un sol home; així Déu i l'home són un sol Crist. 
 36. El qual patí per la nostra salvació, baixà a l'infern, el tercer dia ressuscità d'entre els morts, 
 37. pujà al cel, està assegut a la dreta de Déu Pare omnipotent, des d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts, 
 38. a la seva vinguda tots els homes han de ressuscitar amb els seus cossos i donar comptes dels seus actes, 
 39. els qui obraren el bé, aniran a la vida eterna, els qui malament, al foc etern. 
 40. Aquesta és la fe catòlica i el que no la cregués fidelment i fermament, no podrà salvar-se. 
Antífona Glòria a vós, Trinitat igual, única Deitat, abans dels segles, i ara, i sempre(T. P. Al·leluia).

V. Escolteu, Senyor, la nostra pregària.
R. I el nostre clam arribi a vós.
V. El Senyor sigui amb vosaltres.
R. I amb el vostre esperit.


Preguem: Oh Déu Pare, vós en enviar al món el Verb de veritat i l'Esperit santificador, revelàreu als homes el vostre admirable misteri. Concediu-nos que en la professió de la fe veritable, reconeguem la glòria de la Trinitat eterna i adorem la seva unitat de poder i de majestat. Per Nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles del segles. Amén. En Llatí                                                    

 1. Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem: 
 2. Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit. 
 3. Fides autem catholica haec est: ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur. 
 4. Neque confundentes personas, neque substantiam separantes. 
 5. Alia est enim persona Patris alia Filii, alia Spiritus Sancti: 
 6. Sed Patris, et Filii, et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coeterna maiestas. 
 7. Qualis Pater, talis Filius, talis [et] Spiritus Sanctus. 
 8. Increatus Pater, increatus Filius, increatus [et] Spiritus Sanctus. 
 9. Immensus Pater, immensus Filius, immensus [et] Spiritus Sanctus. 
 10. Aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus [et] Spiritus Sanctus. 
 11. Et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus. 
 12. Sicut non tres increati, nec tres immensi, sed unus increatus, et unus immensus. 
 13. Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens [et] Spiritus Sanctus. 
 14. Et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens.
 15. Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus [et] Spiritus Sanctus. 
 16. Et tamen non tres dii, sed unus est Deus. 
 17. Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus [et] Spiritus Sanctus. 
 18. Et tamen non tres Domini, sed unus [est] Dominus. 
 19. Quia, sicut singillatim unamquamque personam Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compellimur: Ita tres Deos aut [tres] Dominos dicere catholica religione prohibemur. 
 20. Pater a nullo est factus: nec creatus, nec genitus. 
 21. Filius a Patre solo est: non factus, nec creatus, sed genitus. 
 22. Spiritus Sanctus a Patre et Filio: non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. 
 23. Unus ergo Pater, non tres Patres: unus Filius, non tres Filii: unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. 
 24. Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil maius aut minus: 
 25. Sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales. Ita, ut per omnia, sicut iam supra dictum est, et unitas in Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sit. 
 26. Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat. 
 27. Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. 
 28. Est ergo fides recta ut credamus et confiteamur, quia Dominus noster Iesus Christus, Dei Filius, Deus [pariter] et homo est. 
 29. Deus [est] ex substantia Patris ante saecula genitus: et homo est ex substantia matris in saeculo natus. 
 30. Perfectus Deus, perfectus homo: ex anima rationali et humana carne subsistens. 
 31. Aequalis Patri secundum divinitatem: minor Patre secundum humanitatem.
 32. Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus. 
 33. Unus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum. 
 34. Unus omnino, non confusione substantiae, sed unitate personae. 
 35. Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo: ita Deus et homo unus est Christus. 
 36. Qui passus est pro salute nostra: descendit ad inferos: tertia die resurrexit a mortuis. 
 37. Ascendit ad [in] caelos, sedet ad dexteram [Dei] Patris [omnipotentis]. Inde venturus [est] judicare vivos et mortuos. 
 38. Ad cujus adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis; Et reddituri sunt de factis propriis rationem. 
 39. Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam: qui vero mala, in ignem aeternum. 
 40. Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit.