Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

"A Déu m'encomano" Al Matí - una altra manera de fer-ho

Una altra manera de practicar-lo

Al despertar-se

Tan bon punt estiguis despert, acostuma’t a fer un acte d’amor a Déu amb aquestes o altres semblants invocacions.

Déu meu, us dono el meu cor i la meva ànima.

Bon Jesús, soc vostre, enterament i per sempre. Sia tot per vostre amor.

Verge Santíssima, Mare de Déu i Mare meva, heus aquí vostre fill i vostre esclau.

Així que estaràs llevat, t’agenollaràs davant alguna santa imatge i resaràs les oracions del matí per l’ordre següent:

Holy Trinity Church in Karabanovo 8

ORACIÓ A LA SANTÍSSIMA TRINITAT

- Omnipotència del Pare, ajudeu la meva fragilitat i traieu-me de l’abisme de ma misèria.

- Saviesa del Fill, dirigiu tot mos pensaments paraules i accions.

- Amor del Sant Esperit, siau el principi de totes les obres de la meva ànima, per tal que sien sempre coformes al vostre beneplàcit diví.


ENDREÇAMENT D’INTENCIÓ I OFERIMENT MATINAL

Oh Déu Etern, heus aquí que jo davant la vostra immensa Majestat m’agenollo, i adorant-vos humilment, us oferesc tots mos pensaments, paraules i obres d’aquest dia, i tinc intenció de fer-ho tot per vostre amor; per la glòria vostra, pel compliment de la vostra divina voluntat, per alabar-vos, servir-vos i beneir-vos, per rebre llum dels misteris de la santa Fe, per assegurar la meva salvació, per esperar en vostra misericòrdia, per satisfer a la divina justícia per tots mos gravíssims pecats, per socórrer a les santes ànimes del Purgatori, per impetrar a tots els pecadors la gràcia d’una verdadera conversió. Tinc, demés, la intenció de fer totes les coses en unió d’aquelles intencions puríssimes que en aquesta present vida tingueren Jesús i Maria i tots els sants del cel i els justos de la terra; i amb sang voldria subscriure aquesta intenció meva i repetir-la cada moment tantes vegades com moments tindrà tota l’eternitat. Vulgueu acceptar, oh Déu benigníssim, aquesta ma bona voluntat i doneu-me la vostra santa benedicció amb una gràcia tan eficaç, que per tot el temps de la meva vida no cometi mai pecat mortal, i especialment en el dia d’avui, en què tinc desig i intenció de guanyar totes les indulgències que pugui, i assistir a la totes les misses que avui a tot arreu del món se celebren, i totes les vull aplicar en sufragi de les santes ànimes del Purgatori per tal que d’aquelles penes sien alliberades. Amén.


ACTE DE CONFORMITAT A LA VOLUNTAT DE DÉU.

Oh Déu meu; jo no sé pas lo que m’ha de succeir avui; ho ignoro completament; però lo que sé certament és que res em podrà succeir que Vós no ho hagueu previst, disposat i ordenat de tota l’eternitat: això em basta. Jo adoro els vostres designis impenetrables i eterns, i m’hi sotmeto amb tot el meu cor; Ho vull tot, ho accepto tot, i uneixo el meu sacrifici al de JESUCRIST, mon diví Salvador; jo us demano, en son nom i per sos mèrits infinits, la paciència en mes penes, i una submissió perfecta i entera a tot lo que em succeirà segons el vostre beneplàcit diví. Així sia.


EXAMENT DE PREVISIÓ

Recorda molt breument els propòsits fets en l’examen d’ahir vespre, preveient, demés, les ocasions en què probablement et trobaràs de trencar-los, i ofereix-los al Sagrat Cor de Jesús.

Oh bon Jesús, us oferesc de bell nou aquests propòsits meus. Doneu-me fortalesa per a complir-los fidelment i gràcia per no caure en les ocasions en què m’he de trobar.


All Saints Catholic Church (St. Peters, Missouri) - stained glass, sacristy, Sacred Heart detail

OFERIMENT AL SAGRAT COR DE JESÚS

Oh Cor diví de Jesús! Per mediació del Cor immaculat de la Benaventurada Verge Maria, us oferesc totes les meves oracions, obres i sofriments d’aquest dia, en satisfacció dels nostres pecats i per totes les intencions per les quals Vós mateix us oferiu perpètuament en el Santíssim Sagrament de l’Altar. En particular us les oferesc per les intencions de l’Apostolat de l’Oració i també per les que el Sant Pare ha senyalat per aquest mes. Amén.


ORACIÓ AL SACRATÍSSIM COR DE JESÚS

Cor amantíssim de Jesús, us preguem que difongueu copiosament vostres benediccions sobre la Santa Església, sobre el Sant Pare i sobre tot el clero; doneu la perseverança als justos; convertiu els pecadors; il·lumineu als infidels; beneïu els nostres parents, amics i benefactors; assistiu als agonitzants; deslliureu les ànimes del Purgatori i estengueu damunt el cor de tots el dolç imperi del vostre amor. Amén.


Holy Virgin Gospa from Tihajlin next to Međugorje

TRES ORACIONS A LA VERGE SANTÍSSIMA

  1. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Filla especialment elegida del Pare, i us oferesc la meva ànima amb totes ses potències. Avemaria.

  2. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Mare del Fill Unigènit de Déu, i us oferesc mon cos amb tots sos sentits. Avemaria

  3. Jo de tot cor us venero, oh Verge Santíssima, sobre tots els Àngels i Sants del Paradís, com a Esposa predilecta del Sant Esperit, i us oferesc mon cor amb tots sos afectes, pregant-vos que de la Trinitat Santíssima m’obtingueu tots els auxilis necessaris per aconseguir la meva eterna salvació. Avemaria

JACULATÒRIES

  • - Mare meva, guardeu-me de pecat mortal.
  • - Per la vostra pura i immaculada Concepció, oh Maria, feu pur el meu cos i santa l’ànima mia.

RECOMACIÓ A LA MARE DE DÉU

Recomana els teus propòsits a la Mare de Déu demanant-li que t’ajudi a complir-los amb fidelitat, dient-li:

Verge Santíssima, Mare de Déu i Mare meva, obteniu-me la virtut de la constància en el ben obrar i la gràcia de la perseverança final.


ORACIÓ DE SANT BERNAT

Recordeu-vos, oh piadosíssima Verge Maria!, de que mai s’ha sentit a dir que ningú dels que han acudit a la vostra protecció, implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili, hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Mare, Verge de les Verges!, i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atrevesc a presentar-me davant de vostra presència sobirana. No desprecieu, oh Mare de Déu!, les meves súpliques, ans bé escolteu-les propícia i digneu-vos acollir-les benignament. Així sia.


Ángel de la Guarda

ORACIÓ AL SANT ÀNGEL DE LA GUARDA

Àngel de Déu, vós que sou custodi meu, a mi, que soc a vós encomanat per la celestial pietat, il·lumineu-me, guardeu-me, regiu-me i governeu-me en aquest dia. Amén.


Canonically crowned image of Saint Joseph of Wisconsin

ORACIÓ A SANT JOSEP

¡Gloriosíssim Sant Josep, pare adoptiu de Jesús, Espòs verdader de la Benaventurada Verge Maria, protector dels pobres agonitzants! Confiant en la vostra intercessió poderosíssima, jo us demano aquestes tres gràcies: la primera de servir a Jesús amb aquella diligència i amor amb què Vós el servireu; la segona, de tenir per Maria aquella reverència i confiança en Ella que Vós li tinguéreu; la tercera, que Jesús i Maria assisteixin a la meva mort, com han assistit a la vostra. Així sia.

(Del Venenerable Frassinetti)


DEPRECACIONS

  • Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l’ànima mia.
  • Jesús, Josep i Maria, assistiu-me en ma última agonia.
  • Jesús, Josep i Maria, expiri en pau amb vosaltres l’ànima mia.

ORACIÓ

Al Sant Patró celestial de cascú.

Patró Celestial, pregueu a Déu sempre per mi que em glorio amb el vostre nom; confirmeu-me en la Fe; enfortiu-me en la virtut; defenseu-me en la lluita, per tal que, vencent l’enemic maligne, mereixi obtenir la glòria eterna. Amén.


PELS NOSTRES DIFUNTS

Parenostre i Avemaria per a les ànimes del Purgatori.

V. Réquiem aetérnam dona eis Dómine.
R. Et lux perpétua lúceat eis.
V. Requiéscant in pace.
R. Amén.